https://www.drevopaliva.cz/wp-content/uploads/banner-2024-12.jpg
Hledat

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky upravující užívání služby DrevoPaliva.cz, která je poskytována fyzickou osobou Roman Ludin, IČ: 01803891

Veškeré fakturace za prodané palivo pomocí nezávazné objednávky z internetového portálu vyřizuje přímo konktrétní prodejce který je registrován na základě předloženého ceníku a doložených údajů. Tento web není e-shop ale shromažďuje prodejce paliv, kde si od konkrétního prodejce můžete zaslat nabídku a následně se domluvit na prodej nabízeného produktu.

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 

1. DEFINICE POJMŮ

1.1. Služba DrevoPaliva.cz je server, který slouží pro vyhledávání nabídek obchodníků se dřevem. Lze srovnávat ceny, vyhledávat nabídky, zjišťovat dostupnost, informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých obchodníků, jako je například způsob doručení apod. Služba DrevoPaliva.cz je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.DrevoPaliva.cz.

1.2. Provozovatelem služby DrevoPaliva.cz fyzická osoboa Roman Ludin, IČ: 01803891, Halsice 218, 66461 Rajhrad (dále také jen „Provozovatel“).

1.3. Zákazníkem služby DrevoPaliva.cz je uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel Nabídky na internetovém serveru DrevoPaliva.cz (dále jen “Zákazník”), jemuž Provozovatel umožní registraci na webové stránce http://www.DrevoPaliva.cz. Zprostředkovatelé prodeje třetím stranám, nebo subjekty provozující poptávky, srovnávače cen apod. nejsou oprávněny vkládat Nabídky na server DrevoPaliva.cz.

1.4. Nabídkou se rozumí nabídka produktů nabízených Zákazníkem  (prodejcem), zobrazovaná také prostřednictvím serveru http://www.DrevoPaliva.cz.

1.5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky na službě DrevoPaliva.cz (dále jen „Uživatel“).

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY DREVOPALIVA.CZ

2.1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na serveru DrevoPaliva.cz Nabídku(ky) dle dispozic Zákazníka (prodejce). Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní nastavení Nabídek dle specifikace, nebo vytvoří na základě jeho pokynů nabídku sám Provozovatel na adrese http://www.DrevoPaliva.cz.

2.2. Nabídky budou zobrazeny na serveru DrevoPaliva.cz podle vyhledávání Uživatelem. Umístění / rozmístění Nabídek na serveru DrevoPaliva.cz a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel.

 

2.3. Prodejce je plně odpovědný za obsah zadaných Nabídek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na prodejce. Provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v systému DrevoPaliva.cz třetím stranám nebo za Nabídky, které jsou v rozporu s platným právním řádem.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat Nabídky Prodejce, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Prodejci, který opakovaně porušuje pravidla Obchodních podmínek, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky.

2.5. Prodejce může svou účast na DrevoPaliva.cz ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo emailem (info@DrevoPaliva.cz) o odstranění své provozovny ze služby DrevoPaliva.cz. 

2.9. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Nabídky Zákazníka, jeho ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

2.10. Provozovatel je oprávněn posílat Prodejci emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému DrevoPaliva.cz.

2.11. Prodejce nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími Nabídkami systému DrevoPaliva.cz. Zejména je zakázáno vytvářet nepravdivé objednávky Nabídek, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení, analýzu kódů nebo zadávání této činnosti třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Prodejci zablokovat veškeré Nabídky a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou.

2.12. Uživatel může porovnávat Nabídky a na základě svého svobodného rozhodnutí může učinit předběžnou objednávku vybrané Nabídky. Prodejce je povinen provést potvrzení objednávky Uživateli, odsouhlasit si náležitosti objednávky, cenu, dopravu, termín dodání apod. Po plném odsouhlasení objednávky Uživatelem se stane objednávka závaznou, pro Provozovatele realizovanou.

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA DO SLUŽBY DREVOPALIVA.CZ

3.1. Zákazník musí být obchodníkem se dřevem, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která je aktivní v segmentu trhu s palivovým dřevem.

3.2. Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci na DrevoPaliva.cz patří: název, plná adresa, popis, identifikační číslo (IČO), kontaktní telefon, případně email nebo webová stránka.

3.3. V případě, že Prodejce pod jedním IČO provozuje více poboček, může registrovat do služby DrevoPaliva.cz jednotlivé pobočky zvlášť, pokud splňují obchodní charakter v rámci prodeje palivového dřeva.

3.4. Registrací a následným schválením registrace Prodejce do služby DrevoPaliva.cz Provozovatelem vznikne Provozovateli souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů, a to vč. osobních údajů, i na jiných Provozovatelem provozovaných službách.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu v trvání do 14ti pracovních dní ode dne nové registrace Zákazníka pro schválení do služby DrevoPaliva.cz a současně si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 14ti pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.

3.6. V případě jakýchkoli změn (např. název, IČO, fakturačních a doručovacích údajů apod.) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje právo na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní a to ode dne editace údajů Zákazníkem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Zákazník, kterým je fyzická osoba, dává tímto Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje Zákazník do systému DrevoPaliva.cz zadává. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou emailem, nebo dopisem adresovaného do sídla Provozovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru DrevoPaliva.cz odstranit. V případě odstranění osobních dat na žádost Zákazníka, Provozovatel neodpovídá za data zadaných na server DrevoPaliva.cz tímto Zákazníkem.

4.3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách služby DrevoPaliva.cz.

4.4. Jakékoliv užití obsahu serveru DrevoPaliva.cz, popřípadě jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba DrevoPaliva.cz určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru DrevoPaliva.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru DrevoPaliva.cz pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

4.5. Zákazník není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím serveru DrevoPaliva.cz.

4.6 Provozovatel může se souhlasem Uživatele zpracovávat tzv. “cookies”, aby tím zlepšil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či obdobných nástrojů. Provozovatel stanoví tímto odkazem, informace pro Uživatele, které se ukládají do koncového zařízení, jež “cookies” používají. Souhlas s “cookies” nebo podobnými nástroji může Uživatel odmítnout, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

4.7 Provozovatel si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových stránek Drevopaliva.cz ke zlepšování svých služeb.

4.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto Smluvních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.